Thông tin hướng nghiệp - Chuyên nghành “Kinh tế”

Kinh tế là một lĩnh vực rộng lớn và tổng quát, miêu tả những hoạt động của con người bao gồm việc sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ tài san2m của cải, sản phẩm và dịch vụ.

Giải thích trên góc độ chung, kinh tế là một mô hình nghiên cứu dựa trên nền tảng khoa học kinh tế, trên cở sở các học thuyết kinh tế và dựa trên việc quản lý để ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn. Khái niệm « kinh tế », ở ý nghĩa kinh tế chính trị, đã được các nhà kinh tế tiền-cổ điển như Alfred Marshall truyền bá rộng rãi. Từ đó, một cách ngắn gọn, từ « kinh tế » đã trở thành từ đồng nghĩa với « kinh tế học» và có thể được xem như từ thay thế cho cụm từ « kinh tế chính trị ». Điều này dựa trên ảnh hưởng đáng kể của các phương pháp toán học được sử dụng trong lĩnh vực các môn khoa học tự nhiên.

 

Người ta cũng thường nói đến kinh tế như là tình trạng kinh tế của một quốc gia hay một khu vực, có nghĩa là nói đến tình trạng hiện thời (so với các chu trình kinh tế) hay cấu trúc nền kinh tế. Đối với nghĩa này, kinh tế gần như là một từ đồng nghĩa cùng lúc với hệ thống & chế độ.  Cuối cùng, người ta nói về kinh ết như một sự đồng nghĩa với việc cắt giảm chi phí hay tích lũy. Kinh tế cũng có thể là kết quả của việc tổ chức một chính sách hiệu quả từ bên trong, đó là ta đang nói đến kinh tế nội tại. Sự tiết giảm chi phí trung bình trong sản xuất nhằm làm tăng trưởng quy mô của doanh nghiệp tạo ra một hiệu quả kinh tế hữu hiệu hơn (scale economy). Kinh tế cũng có thể tạo ra một từ một hiện tượng bên ngoài ở quyền hạn quyết định của một nhân tố bất kỳ:  ta đang nói đến kinh tế ngoại lực, sẽ là tích cực nếu nó mang lại một điểm cộng cho các nhân tố kinh tế hoặc cũng thể là tiêu cực trong trường hợp ngược lại.

 

Kinh tế ở tầng nghĩa hiện đại tách ra theo hai nhánh chính : kinh tế vi mô hay việc nghiên cứu về các hành vi cá nhân và kinh tế vĩ mô xuất hiện ở khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh. Ngày nay, kinh tế đang áp dụng tư liệu phân tích này trong việc điều hành nhiều tổ chức nhân sự (sức mạnh cộng đồng, công ty tư nhân, doanh nghiệp, ...) và trong một vài lĩnh vực : quốc tế, tài chính, phát triển đất nước, môi trường, thị trường lao động, văn hóa, nông nghiệp,...

Góp ý bài viết

Tham khảo các nghành nghề lĩnh vực "Kinh tế"

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Việc làm lĩnh vực

Kinh tế